Nawigacja

  O przedszkolu

  Ewaluacja wewnętrzna przedszkola 2010/2011

   

   

  RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

  W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

   

  Członkowie zespołu przeprowadzili ewaluację w oparciu o wcześniej opracowany harmonogram pracy i projekt ewaluacji .

  Badaniu zastał poddany:

  Obszar 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

  Wymaganie 3.3 promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

  Przedmiotem ewaluacji było badanie:

  • skuteczności podejmowanych działań na rzecz promocji wartości wychowania przedszkolnego i promocji przedszkola.

  Celem ewaluacji było:

  • Sprawdzenie czy oferta zajęć oraz działania podejmowane w przedszkolu są znane w środowisku lokalnym

   Przedstawiono także pytania kluczowe:

  1. Jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działań?

  2. Jakie działania podejmuje przedszkole by oferta zajęć i prowadzone działania były szeroko upowszechnione?

   

  Do zebrania danych wykorzystano:

  1. Metody:

  • opinia eksperta- dyrektor przedszkola- rozmowa;

  • ankieta;

  • analiza dokumentów:

   - galeria prac dzieci;

   - tablica informacyjna dla rodziców;

   - artykuły prasowe o przedszkolu;

   - strona internetowa przedszkola (galeria zdjęć);

   2. Narzędzia:

  • rozmowa;

  • kwestionariusz ankiety;

   3. Dokumenty:

  • listy obecności,

  • zdjęcia,

   

  Organizacja zbierania danych odbędzie się w następującym porządku:

  • opracowanie projekt ewaluacji wewnętrznej;

  • opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej;

  • przygotowanie narzędzi badawczych;

  • przeprowadzenie badania;

  • sporządzenie raportu końcowego z ewaluacji wewnętrznej;

   

  W dniu 14-01-2011r. odbyła się rozmowa z ekspertem, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bełżcu, Panią Joanną Pyrek. Z przeprowadzonej rozmowy wynika, że w przedszkole prowadzi bogatą i szeroką promocję wartości wychowania przedszkolnego. W przedszkolu pracuje się nad pozytywna opinią o wychowaniu przedszkolnym. Z taką samą troską i opieką otacza się wszystkie dzieci, bez względu na ich sytuację materialną i rodzinną. w placówce dba sie o dobro wszystkich dzieci i ich rozwój. Przedszkole w sposób otwarty i życzliwy wyszło na przeciw oczekiwaniom wychowanków, rodziców, jak również środowiska lokalnego.

  W celu uzyskania informacji na temat znajomości oferty przedszkola, przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Badania przeprowadzono wśród rodziców obu grup.

  Z analizy ankiety wynika, że wszyscy rodzice znaja oferte zajęć przedszkolnych. Informacja do nich dotarła z różnych źródeł, najwięcej jednak dowiedziało się od rodziców, które dziecko już chodziło do przedszkola 98%.

  Wszyscy ankietowani wiedzą o zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, zajęciach z jęz. angielskiego, prawie wszyscy wymienili również religie i rytmikę.

  Wg ankietowanych największy wpływ na promocję wartości wychowania przedszkonego mają: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, imprezy okolicznościowe, galeria prac dzieci, zaproszeni goście, wycieczki i wyjścia oraz zajęcia dodatkowe. Natomiast najrzadziej wybierano: tablicę informacyjną, dni kulinarne, konkursy, dni otwarte i akcje charytatywne.

  Nielicznie wypisali, że wszystkie działania organizowane przez przedszkole wpływaja na promocję wartości wychowania przedszkolnego, a najczęściej wymieniane to: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zaproszeni goście, galeria prac dzieci, wycieczki i wyjścia oraz zajęcia dodatkowe. Natomiast najrzadziej wymieniane to: konkursy, imprezy, dni otwarte, dni kulinarne, akcje charytatywne, 15,2% osób napisało, że nic.

  Zdaniem 98% ankietowanych wszystkie działania podejmowane w przedszkolu przynoszą zamierzone efekty, 1 osoba ankietowana odpowiedziała "Nie wiem".

  Znaczna część, bo 96% ankietowanych rodziców uważa, że podejmowane działania promocyjne w przedszkolu są wystarczające, 4% zaś, że "nie wie".

  Na pytanie: "Co należąłoby jeszcze zrobić w celu bardziej atrakcyjnej promocji wychowania przedszkolnego 95% ankietowanych rodziców nie nie wypisała.

  Niektórzy ankietowani rodzice proponowali:

  • poprawę warunków lokalowych,

  • pracę z dziećmi w małych grupach, bardziej indywidualne zajęcia (co chyba nie jest możliwe)

  • zmienić nastawienie i mentalność rodziców,

  • trudno powiedzieć, jestem batrdzo zadowolona z działalności przedszkola,

  • jakieś ciekawe programy telewizyjne o zwierzętach i środowisku

  • jest wystarczająco;

   

   

  Wg 100% ankietowanych rodziców przedszkole jest znane w środowisku lokalnym.

  Z analizy dokumentów wynika, że w korytarzu przedszkolnym znajduja sie dwie tablice informacyjne, z której można było dowiedzieć się o ofertach: cenowych przedszkola, o zajęciach dodatkowych (płatnych i bezpłatnych), o planie dnia przedszkola, o tygodniowym wyżywieniu, o ważnych bieżących informacjachoraz informacji o dostępności dokumentów, które są do wglądu w gabinecie dyrektora (statut, regulaminy, tygodniowe plany pracy, itp.), co pewien czas wywieszane są wskazówki wychowawcze, zdrowotne dla rodziców oraz dotyczące wartości wychowania przedszkolnego.

  O wszystkich uroczystościach i wydarzeniach przedszkolnych i ważnych informacjach rodzice mogą się dowiedzieć ze strony internetowej.

  Informacje o niektórych wydarzeniach przedszkolnych publikowane były w lokalnej gazecie: "Tygodnik Tomaszowski" (współpraca z gazetą będzie nadal kontynuowana).

  O istnieniu przedszkola środowisko lokalne można się dowiedzieć dzięki udziałowi dzieci w konkursach i przeglądach kolęd i piosenek organizowanych na terenie gminy Bełżec.

  Podsumowując, stwierdza się, że znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmoanych działań jest znana wśród rodziców i w środowisku lokalnym. Wpływ na powszechną znajomość przedszkola i prowadzone w nim działania ma oferta organizowanych zajęć jak i niskie ceny.

  Te podejmmowane kroki ku coraz większej powszechności placówki, jej oferty i podejmowanych działań powinne przynieść oczekiwane zamierzenia.

  Strategia promocji wartości wychowania przedszkolnego będzie nadal kontynuawana z uwzględnieniem propozycji rodziców (na miarę możliwości lokalowych i finansowych przedszkola).

   

  Sporządziły:

  Dorota Kwiatkowska Danuta Posikata

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wiadomości

  Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Bełżcu
   Przedszkole Samorządowe w Bełżcu, ul. Świerczewskiego 77
  • 84 6652431

  Galeria zdjęć