Nawigacja

O przedszkolu

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

Członkowie zespołu przeprowadzili ewaluację w oparciu o wcześniej opracowany harmonogram pracy i projekt ewaluacji .

Badaniu zastał poddany:

Obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Wymaganie 1.3 Respektowane są normy społeczne.

Przedmiotem ewaluacji było badanie:

 • znajomość, stosowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Bełżcu;

Celem ewaluacji było:

 • zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Bełżcu

  Przedstawiono także pytania kluczowe:

 1. W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?

 2. Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?

 

Do zebrania danych wykorzystano:

1. Metody:

 • ankieta dla rodziców;

 • ankieta dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Przedszkola Samorządowego w Bełżcu;

 • wywiad grupowy z dziećmi (3,4,5-latki)

 • analiza dokumentów

  2. Narzędzia:

 • dokumenty przedszkola (Statut, dzienniki zajęć, protokoły Rady Pedagogicznej, "gazetki ścienne", strona internetowa, warsztaty i szkolenia BHP, regulaminy wewnętrzne i procedury);

 • kwestionariusz ankiety;

 

Organizacja zbierania danych odbędzie się w następującym porządku:

 • opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej;

 • opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej;

 • przygotowanie narzędzi badawczych;

 • przeprowadzenie badania;

 • sporządzenie raportu końcowego z ewaluacji wewnętrznej;

 

 

 

Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wsród rodziców.

Ilość ankietowanych: 41

 1. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu?

  Wśród ankietowanych osób 31 stwierdziło, że dziecko nigdy nie mówiło, że się boi, natomiast 7 rodziców zaznaczyło, że ich dziecko miało lęki adaptacyjne, a tylko 3, że u ich dzicka kilka razy pojawiły się sygnały o braku poczucia bezpieczeństwa.

 2. Jeśli dziecko nie czuje się bezpiecznie, napisz z jakim miejscem lub sytuacją najczęściej wiązały te sygnały?

  Pojawiło się zaledwie 4 odpowiedzi, które wiązały się z takimi sytuacjami: problemy adaptacyjne, obawy przed nieznanymi osobami i dziećmi, obawy przed zabawą z innymi dziećmi, obawy przed zajęciami z jęz. angielskiego.

 3. Co świadczy o bezpieczeństwie dziecka w przedszkolu lub o jego braku?

 • dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej - 33 odpowiedzi;

 • budynek jest zamykany i chroniony przez Biuro Szybkiej Interwencji – 21 odp.;

 • teren przedszkola jest ogrodzony – 34 odp.;

 • dzieci chętnie chodzą do przedszkola, dobrze się tam czują – 28 odp.;

 • dzieci oddawane są wyłącznie osobom wskazanym przez rodziców na upoważnieniach – 33 odp.;

 • podczas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele i dodatkowe osoby – 32 odp.;

 • sale są przestronne i czyste – 20 odp.;

 • budynek i plac przedszkolny jest na bieżąco porządkowany – 37 odp.;

 • w budynku jest wyznaczona droga ewakuacyjna – 17 odp.;

   

Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wsród nauczycieli.

Ilość ankietowanych: 5

 1. W jaki sposób przedszkole reaguje na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci?

 • informowanie rodziców i ustalanie wspólnego frontu oddziaływania wychowawczego – 5 odpowiedzi;

 • odwoływanie sie do zawartych umów, kontraktów grupowych – 5 odp.;

 • stosowanie systemów kar i nagród – 5 odp.;

 • tłumaczenia i rozmowy z dzieckiem – 5 odp.;

 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – 4 odp.

 1. W jaki sposób przedszkole reaguje na inne zachowania niepożądane wychowawczo?

 • informowanie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka – 5 odpowiedzi;

 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – 4 odp.;

 • odwoływanie się do zawartych umów, kontraktów grupowych – 5 odp.;;

 1. W jaki sposób wzmacnia się pożądane zachowania dzieci?

 • nagrody w różnorodnych formach – 5 odp.;;

 • przydzielanie różnych funkcji ulubionych przez dziecko – 5 odp.;.

 1. Jaki wpływ będzie miała ewaluacja wewnętrzna na działanie przedszkola? (podaj propozycje)

 • harmonijna praca w grupie, poprzez ulepszanie co roku kodeksów w grupie;

 • uświadomienie rodziców o bezpieczeństwie w naszym przedszkolu;

 • opracowanie planu adaptacyjnego dla dzieci z trudnościami z zaklimatyzowaniem się do warunków przedszkolnych;

 • pogłębienie wiedzy rodziców na temat bezpieczeństwa jakie zapewnia przedszkole dzieciom;


 

Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wsród pracowników niepedagogicznych.

Ilość ankietowanych: 4

 1. Czy dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu? Na czym opiera pani swoją opinię- prosze podać kilka przykładów.

Wszyscy pracownicy stwiedzili, że dzieci czują się bezpiecznie, ponieważ:

 • teren przedszkola jest ogrodzony i furtka jest zamykana;

 • przedszkole posiada alarm;

 • drzwi zewnętrzne są zamykane w czasie pracy przedszkola;

 • dzieci chętnie chodzą do przedszkola i są uśmiechnięte;

 • dzieci nie boją się chodzić po terenie przedszkola.

 1. Czy zna pani przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa?

  Wszystkie ankietowane osoby odpowiedziały, że znają przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa.

 2. W jaki sposób przestrzega pani zasad bezpieczeństwa w przedszkolu? (proszę podać kilka przykładów)

 • stosuję przepisy BHP;

 • stosuję dobrą praktykę żywieniową, czynności wykonywane są tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci;

 • pomieszczenia i sprzęt kuchenny używane są zgodnie z ich przeznaczeniem;

 • dzieci nie mają dostępu do środków chemicznych;

 • mówię o zagrożeniach wynikająch z nieprawidłowego korzystania z toalety, z urządzeń i zabawek na placu zabaw;

 • pilnuję żeby drzwi zewnętrzne były zamknięte i aby dzieci nie przebywały same w toalecie;

 1. W jakim stopniu są przestrzegane przepisy związane z bezpieczeństwem przez: (zaznacz w skali 1-5, gdzie 1-nie przestrzega zasad, 5-przestrzega wszystkie zasady)

 • w podanej skali 1 do 5 pracownicy stwierdzili, iż przepisy są przestrzegane na poziomie 5 przez wszystkich pracowników;

 • w podanej skali 1 do 5 pracownicy stwierdzili, iż przepisy są przestrzegane na poziomie 5 przez wszystkie dzieci;


 

Opracowanie zbiorowe wyników wywiadu grupowego z dziećmi (3,4,5-latki).

Ilość ankietowanych: 37

 1. Czy jest coś, czego boisz sie w przedszkolu?

 • Pająków, czarnych serduszek, jak wyleje się kompot, żeby nie dostać kary, żeby nie iść do kąta; nie iść do maluchów,

 1. Czy wiesz jak należy się zachować:

 • podczas posiłków: grzecznie, cicho, nie wolno krzyczeć, nie biegać, nie wolno się huśtac na krzesełkach, nie wolno stukać łyżkami i w talerze, nie wolno się wiercić,

 • w czasie zajęć z panią: cicho; nie wolno się wygłupiać; trzeba być grzecznym; nie można mówić brzydkich słów; nie wolno komuś wyrywać książki, kartek; trzeba słuchać co pani mówi; nie można pluć; nie można wchodzić pod stół; nie wolno chodzić za panią; trzeba wyciągać ksiązki takie, jakie pani mówi;

 • na spacerze: nie popychać; nie wyprzedzać; być grzecznym; iść w parach za rękę; iść za panią; nie można uciekać na ulicę; nie wyprzedzać par na spacerze;

 1. Co to znaczy być grzecznym?

 • Trzeba być grzecznyn, nie hałasować, słuchać się mamy, pani, trzeba pytać jak ktoś chce wyjść, mówić dziękuję, proszę, dzień dobry, trzeba sprzątać zabawki, książki, zasuwać krzesła po posiłku.

 1. Czego robić w przedszkolu nie wolno?

 • Sypać piaskiem w piaskownicy, nie moż na się bić, kopać, pluć, popychać, nie można zabierać i psuć zabawek, nie można wystawiać języka, nie można huśtać się na krzesełku, nie śmiać się jak ktoś jest chory, nie można krzyczeć i piszczeć do ucha

 1. Dlaczego należy być grzecznym?

 • Żeby nie bolała głowa, żebyśmy byli zdrowi, żeby nie dostać kary (usiąść na krzesełku, lub ławce, nie iść do kąta, żeby nie iść do maluchów) ani czarnego serduszka

 

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa

Jak wynika z analizy dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.04.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn.31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami z sierpnia 2009r. Przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego wśród pracowników jest wysoka i wynosi 100%. Jak wynika z analizy protokołów Rady Pedagogicznej zostały omówione i zatwierdzone regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz podczas spacerów i wycieczek na organizacyjnym zebraniu rodziców. Statut przedszkola dokładnie omawia sposób przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określone są prawa i obowiązki dziecka.


 

Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej

i wnioski do dalszej pracy

 

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

 

 • W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?

W przedszkolu wszystkie pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane do wieku, zabawki nie stanowią zagrożenia. Natomiast połowa ankietowanych nie wskazała, iż sale są przestronne i czyste.

Korytarze na ogół zapewniają bezpieczeństwo, jak i łazienka ponieważ są pod opieką pracowników przedszkola.

Plac przedszkolny jest miejscem bezpiecznym, ponieważ jest w całości ogrodzony, urządzenia znajdujące się na nim spełniają wymogi bezpieczeństwa, plac jest na bieżąco porządkowany (w lecie i zimie).

Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo.Dokonywane są również analizy dokumentów pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi.

Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne /regulaminy, procedury/ związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci.

Podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.

Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb: dzieci wydawane są zgodnie z upoważnieniami, drzwi zewnętrzne są zamykane w ciągu pracy przedszkola, przedszkole posiada system alarmowy BSI, zaznaczone są drogi ewakuacyjne, widoczne są nr alarmowe, tablice "Pierwsza pomoc przedmedyczna".

Prowadzona jest ewidencja wypadków, w którym odnotowywano wszelkie drobne zdarzenia oraz sposoby udzielenia pierwszej pomocy.

 

 • Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?

W przedszkolu respektowane są normy społeczne.

Dzieci stwierdziły, że w przedszkolu czują się bezpiecznie. Obawy i lęki dotyczyły: pająków, czarnych serduszek, jak wyleje się kompot, żeby nie dostać kary, żeby nie iść do kąta; nie iść do maluchów.

W przedszkolu jest opracowany i funkcjonujący program wychowawczy.

Każda grupa posiada kodeks postępowania dziecka. Pożądane zachowania wzmacnia się poprzez system nagród. Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez przyznawanie nagród w różnorodnych formach.

Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (policja, straż pożarna, straż graniczna, pielęgniarka).

Wszyscy pracownicy są przeszkoleni z zakresu bhp oraz ppoż.

 

 1. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron

 

Mocne strony:

 1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.

 2. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.

 3. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.

 4. W każdej grupie wiekowej opracowany jest kodeks postępowania.

 5. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.

 6. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.

 7. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

 8. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.

 9. Prowadzone są akcje charytatywne.

 10. Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania.

 11. Wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i ich eliminowania.

 

 

Słabe strony:

 1. Nie wszystkie sale są przestronne.

 2. Brak planu adaptacyjnego dla dzieci z trudnościami w zaklimatyzowaniu się do warunków przedszkolnych.

 

 1. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola

 • Opracowanie planu adaptacyjnego dla dzieci z trudnościami w zaklimatyzowaniu się do warunków przedszkolnych.

 

 1. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu

 

 • Pełny tekst Raportu opublikowany na stronie internetowej przedszkola

 

Załączniki

 1. Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.

 2. Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki ewaluacji.

 

 

Sporządziły:

Dorota Kwiatkowska Danuta Posikata

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe w Bełżcu
  Zespół Szkolno- Przedszkolny
  Przedszkole Samorządowe w Bełżcu,
  ul. Świerczewskiego 77
 • 84 664 37 31

Galeria zdjęć