Nawigacja

PUBLIKACJE WŁASNE

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

Aneks

do

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego

ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


 

Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska

Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009 r.

Faktyczna data zakończenia stażu: 02.11.2012r.

Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu

Powód przedłużenia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego to urlop macierzyński od: 02.03.2011r. do 02.08.2011r. (czyli o 154 dni).

Zatwierdzam do realizacji:                                                                                                                                                                                    Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego sporządziła: ……………………………………..                                                                                                                                                                                                                      Dorota Kwiatkowska ………………………………………


 

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego

ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

opracowany na okres stażu od 1.09.2009 do 31.05.2012 

Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska

Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009 r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2012 r.

Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu


Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 


  

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:


 

§ 7 ust. 2, pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,

a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

 

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okres stażu

Pan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz metodykiem wychowania przedszkolnego, systematyczna współpraca z opiekunem

Rozmowa, ustalenie zasad współpracy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli


Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
 

Analiza i ocena działań

 

Udział w warsztatach i konsultacjach organizowanych przez Panią metodyk wychowania przedszkolnego

IX 2009

Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu

 

Okres stażu

Kontrakt, harmonogram

Scenariusze zajęć


Scenariusze zajęćSprawozdanie

 

Potwierdzenie przez metodyka – zaświadczenia

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności

Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola, uczestniczenie w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, konferencje,

 

Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych m.in. przedszkolak.pl, literka.pl, wychowanieprzedszkolne.pl, men.gov.pl, itp.

Na bieżąco
 

 

 

 


W czasie trwania stażu

Materiały i opracowania, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, notatki.

 

 

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych

Na bieżąco

Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, tygodniowe plany pracy

Na bieżąco

Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka

6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

 

Omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek

Po zakończeniu stażu

 

Sprawozdanie


 


 


 


 


 


 


 

§ 7 ust. 2, pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego

oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


 

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb


Przeprowadzenie ankiet

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,
ankiety

 

j.w.

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

Na bieżąco

Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć
 

3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci

Prowadzenie zajęć dydaktyczno– wychowawczych

Cały staż

Notatki, wpisy w dzienniku

4. Podejmowanie współpracy z rodzicami i z Radą Rodziców

Nawiązanie współpracy z rodzicami (zabrania rodziców, organizowanie spotkań, warsztatów dla rodziców, zajęć otwartych, uroczystości, itp), rozmowy indywidualne według potrzeb.

Na bieżąco

Protokoły spotkań z Rady Rodziców, lista obecności, ankiety, adnotacje w dziennikach zajęć,

5. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami

Ponowne nawiązanie współpracy


Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów

IX 2009
 

Na bieżąco

Rozmowy indywidualne

Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

 

6.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną, Biblioteką Szkolną, Szkołą Podstawową w Bełżcu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bełżcu, teatrem terenowym, ze Strażą Pożarna w Tomaszowie Lub., Policją z Lubyczy Król. i z Tomaszowa Lub., Urzędem Pocztowym w Bełżcu, Nadleśnictwem, Pielęgniarką ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu, itp.

Okres stażu

Wpisy w dzienniki zajęć, dyplomy, podziękowania, itp

7. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki

Wyszukiwanie sponsorów

Okres stażu

Potwierdzenia sponsorów i dyrektora

8. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych

Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi

Wg harmonogramu

Scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

9. Współpraca z innymi nauczycielami

Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek

Okres stażu

Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora

10. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.

Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, przeglądów, festiwali, itp.

Na bieżąco

Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

11. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki

Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom– wstąpienie do Klubu Czytających Przedszkoli, Góra Grosza, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, I Ty możesz zostać świętym Mikołajem, Sprzątanie Świata, Zbiórka baterii - akcja RAABE, dokarmianie zwierząt zimą, itp

Na bieżąco

Zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora


 


 


 

§ 7 ust. 2, pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych.

Opracowanie scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, DVD, telewizja, internet, gazeta lokalna, itp.)

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Na bieżąco


 

 

 

Okres stażu

Dokumentacja


 

 

 

Prezentacja

2. Prowadzenie i współprowadzenie strony internetowej przedszkola

Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie

Okres stażu

 

Okres stażu

Zdjęcia, strona internetowa, potwierdzenie dyrektora

3. Administrowanie poczty przedszkolnej

Odbieranie maili przedszkolnych, korenspondencja z nauczycielami, Ośrodkami Szkoleniowymi,

Na bieżąco

Potwierdzenie dyrektora

4.Stworzenie dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych

Wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomysłami

Na bieżąco

Lista

5.Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym

Zamieszczenie planu na stronie internetowej

Okres stażu

Zaświadczenie, potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

6. Wykonywanie gazetki ściennej dla rodziców

Redagowanie i wydawanie gazetki informacyjnej dla rodziców

Na bieżąco

Gazetka ściennej

7. Pisanie artykułów do lokalnej gazety Tygodnik Tomaszowski

Redagowanie artykułów do lokalnej gazety Tygodnik Tomaszowski z aktualnośćiami z życia przedszkola

Na bieżąco

Artykuły z gazety Tygodnik Tomaszowski


 


 

§ 7 ust. 2, pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


 

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Studiowanie literatury przedmiotu, udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.

Cały staż

Zaświadczenie o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń.

2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie

Studiowanie literatury przedmiotu

Na bieżąco

Wykaz lektur, notatki

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

Na bieżąco

Udokumentowanie zdobytej wiedzy w praktyce, np.: wpisami do dzennika, itp.


 


 


 


 

§ 7 ust. 2, pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej

lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,

w której nauczyciel odbywał staż

 

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego

Zapoznanie się z aktami prawnymi

Okres stażu

Zbiór aktów prawnych, notatki, wykaz dokumentów.

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela

Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów

Okres stażu

Notatki, wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Cały staż
 

Wpisy w dzienniku zajęć, plany wycieczek
 

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku

Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Okres stażu

Notatki, wpisy w dzienniku zajęć


 

Zatwierdzam do realizacji                                                                                                                                                                                                          Plan Rozwoju Zawodowego sporządziła: ……………………………………..                                                                                                                                                                                                                                      Dorota Kwiatkowska ………………………………………

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Bełżcu
    Zespół Szkolno- Przedszkolny
    Przedszkole Samorządowe w Bełżcu,
    ul. Rzeszowska 75
  • ,,,

Galeria zdjęć